Regulamin

§ 1 Uwagi ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze świadczonych przez Finexto Sp. z o. o. usług drogą elektroniczną.
 2. Finexto Sp. z o. o. świadczy usługi na stronie internetowej zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z serwisu Finexto.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Strona internetowa nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.2018.1914).
 5. Korzystanie ze strony internetowej podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Finexto – Finexto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 77 lok. U5, 02-595 Warszawa, KRS: 0000633929, REGON: 365262020, NIP: 7010609746;
 2. Klient, Użytkownik – każda osoba fizyczna używająca strony internetowej bądź korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
 3. Strona internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Finexto, umieszczony pod adresem www.finexto.pl
 4. Instytucje finansowe – banki, kredytodawcy, pośrednicy kredytowi, przedsiębiorcy i instytucje udzielające finansowania (leasingodawcy, fundusze private equity, faktorzy);
 5. Kalkulator – zamieszczony na stronie internetowej usługodawcy formularz internetowy, za pomocą którego użytkownik może wprowadzić dane dotyczące wartości nieruchomości, kwoty kredytu oraz okresu kredytu, a następnie na podstawie tych danych zlecić wykonanie usługi wstępnej kalkulacji kosztów kredytu hipotecznego.

§ 3 Zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Finexto za pośrednictwem strony internetowej świadczy nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:
  • usługa informacyjno – reklamowa;
  • usługa wstępnej kalkulacji kosztów kredytu hipotecznego;
  • usługa dokładnej kalkulacji kosztów kredytu hipotecznego.
 2. Usługa informacyjno – reklamowa polega na prezentowaniu treści informacyjnych o produktach, usługach, zakresie działalności Finexto oraz jej danych kontaktowych.
 3. Usługa wstępnej kalkulacji kosztów kredytu hipotecznego polega na skorzystaniu przez Użytkownika z kalkulatora poprzez wprowadzenie danych do kalkulatora, dotyczących wartości nieruchomości, kwoty kredytu oraz okresu kredytowania oraz zleceniu dokonania obliczeń poprzez kliknięcie przycisku „Oblicz kredyt” na kalkulatorze.
 4. Usługa dokładnej kalkulacji kosztów kredytu hipotecznego:
  • polega na wypełnieniu danych w kalkulatorze i dokonaniu przez Klienta wstępnej kalkulacji kosztów kredytu hipotecznego, następnie wypełnieniu formularza kontaktowego poprzez podanie danych kontaktowych w postaci adresu poczty elektronicznej oraz opcjonalnie numeru telefonu oraz zleceniu usługi dokładnej kalkulacji poprzez kliknięcie i potwierdzenie na przycisku „Proszę o dokładną kalkulację” na formularzu kontaktowym;
  • jest dokonywana przez Finexto niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika czynności wskazanych powyżej, a następnie wysłana pod wskazany przez niego adres e-mail w postaci pliku doc./pdf wiadomość, zawierająca szczegółową kalkulację kredytu.

§ 4 Informacje i zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług

 1. Wyliczenia uzyskane po skorzystaniu z usługi wstępnej kalkulacji kosztów kredytu hipotecznego stanowią orientacyjne i hipotetyczne wyliczenia dotyczące kredytu, które nie uwzględniają wszystkich kosztów instytucji finansowych, a ostateczny koszt kredytu może odbiegać od tych wyliczeń.
 2. Wyliczenia uzyskane po skorzystaniu z usługi wstępnej kalkulacji kosztów kredytu hipotecznego, jak również uzyskane po skorzystaniu z usługi dokładnej kalkulacji kosztów kredytu hipotecznego nie są wiążące zarówno dla usługodawcy, instytucji finansowych oraz użytkownika mają charakter wyłącznie informacyjny, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty w postaci elektronicznej.
 3. Finexto nie jest odpowiedzialna za ostateczną treść oferty jaką otrzyma Klient od instytucji finansowej.
 4. Skorzystanie przez Użytkownika z kalkulatora (usługi wstępnej kalkulacji kosztów kredytu hipotecznego) i/lub usługi dokładnej kalkulacji kosztów kredytu hipotecznego jest nieodpłatne i nie wiąże się z tym zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Finexto.
 5. Finexto informuje, że w ramach usług świadczonych na stronie internetowej nie jest pośrednikiem kredytowym, bądź pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty ani rekomendacji zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych, ani jakichkolwiek innych produktów finansowych, czy materialnych, o których mowa w tych informacjach.
 7. Usługi oferowane przez Finexto na stronie internetowej nie stanowią czynności z zakresu doradztwa finansowego, prawnego, inwestycyjnego bądź podatkowego, a informacje uzyskane w ramach świadczonych na stronie internetowej usług nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 8. Finexto wskazuje, iż Klient przed podjęciem decyzji, z którą wiąże się powstanie zobowiązań finansowych powinien dokonać pogłębionej analizy, w szczególności swojej sytuacji majątkowej, a także szczegółowo zapoznać się z treścią przedstawionej umowy przed jej podpisaniem.

§ 5 Zgoda na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną

Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Finexto usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Finexto identyfikującego go adresu elektronicznego, opcjonalnie numeru telefonu oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Finexto, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344).

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Finexto.
 2. Reklamacja, zawierająca w szczególności jej przedmiot i odpowiednio uzasadnienie lub opis, przesyłana jest przez Użytkownika do Finexto za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej. Finexto rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, w przypadku konieczności przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
 3. Po rozpatrzeniu reklamacji Finexto wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 4. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

§ 7 RODO – do uzupełnienia

§ 8 Prawa autorskie

 1. Fotografie oraz inne materiały znajdujące się na stronie internetowej stanowią własność Finexto lub innych osób i podlegają ochronie stosownie do regulacji wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010) oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej poprzez działania zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Zabronione jest działanie i korzystanie ze strony internetowej w sposób mogący bądź naruszający prawa osobiste i/lub majątkowe osób trzecich.
 4. Finexto nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, niniejszym Regulaminem i/lub w sposób naruszający prawa osób trzecich.

§ 9 Warunki techniczne

Korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymogów technicznych w postaci:

 • a. komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu;
 • b. posiadania dostępu do poczty elektronicznej w przypadku chęci kontaktu mailowego lub skorzystania z formularza kontaktowego;
 • c. zaktualizowanej do najnowszej wersji, nadal rozwijanej przeglądarki internetowej;
 • d. włączenia w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Finexto zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu oraz prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania zawartości strony internetowej.